OPMERKINGEN BIJ MELKPRIJSVERGELIJKING APRIL 2009

MELKPRIJZEN

Gemiddeld zijn de berekende voorschot melkprijzen in april 2009 € 23,74 per 100 kg standaardmelk. Ten opzichte van maart 2009 is dit een daling van € 2,83 en vergeleken met dezelfde maand vorig jaar een daling van € 8,96 per 100 kg melk ofwel 27,4%. De daling in april ten opzichte van maart komt voor een deel door het seizoenseffect. In de maanden met de meeste melkproductie (april en mei) zijn de melkprijzen relatief het laagst. Daarnaast valt de forse daling van de Franse melkprijzen op.

Verenigde Staten

Markt

De melkproductie in de USA loopt geleidelijk terug. In april was de melkproductie iets hoger dan in april 2008.In maart bedroeg de stijging slechts 0,1%.

Het aantal melkkoeien neemt ook iets af en bedroeg in april 8,48 miljoen stuks. Dit is ca 3.000 stuks minder dan een jaar geleden,en ruim 2.000 stuks minder dan in maart jl.

De totale veestapel zal volgens recente schattingen waarschijnlijk afnemen tot een gemiddelde van 8,95 miljoen melkkoeien in 2010 na een terugval tot een gemiddelde van 9,18 miljoen melkkoeien dit jaar. Dit betekent dat de veestapel in 2010 met 2,5% inkrimpt tegenover de 1,5 5 die voor dit jaar wordt voorzien. Het grootste gedeelte van de krimp zal pas in de tweede helft van dit jaar en 2010 plaatsvinden. Het CWT opkoopprogramma zal mogelijk iets meer dan 100.000 koeien na de zomer uit de markt nemen.

De prijzen voor melkpoeder en kaas blijven in de buurt van hun interventie niveau, terwijl de wei en boter markt zich wat sterker ontwikkelt. n de tweede helft van het jaar worden als gevolg van de mogelijk lagere melkproductie enigszins hogere prijzen verwacht

Ontwikkeling van de consumentenprijs

Uit gegevens van het BLS ( Bureau of Labor Statistics) blijkt dat de consumenten prijs index (CPI) voor zuivelproducten (1982/84=100) in april 2009 197,1 bedroeg, hetgeen 1,4% lager was dan in maart jl en 5,1% lager dan in april 2008. Jaar op jaar wijzigingen zijn voor verse volle melk –16,6%, kaas –1,2% en voor boter – 10,8%.

MARKTSITUATIE

Noteringen Nederland

€ per 100 kg
  1 januari 2009 6 juni 2009 index trend
Boter 210 219 104,3 ®
Vol melkpoeder 195 189 96,9 ®
Mager melkpoeder 150 165 110,0 ®
Weipoeder 39 40 102,5 ®
Gouda kaas ± 310 ± 277 89,4 ¯

 

 

Huidige ontwikkeling

In Nederland is in de eerste 4 maanden van 2009 ruim 3,736 miljard kg melk afgeleverd aan fabrieken. Dat is ca 1% meer dan in dezelfde maanden vorig jaar. Het gemiddelde vet resp. eiwitgehalte over de geleverde hoeveelheid kwam uit op 4,47%, resp. 3,51% en was daarmee nagenoeg gelijk aan vorig jaar.

Volgens de meest recente gegevens waren de melkleveranties t/m maart 2009 in de EU-27 met ca 1,5% gedaald tov dan de hoeveelheid afgeleverde melk in het eerste kwartaal van 2008.

Prijzen zijn langzamerhand gestabiliseerd en de markt lijkt rond de huidige niveaus verder te consolideren. Er lijkt echter weinig ruimte voor verder opwaarts potentieel.

De markt wordt in feite voornamelijk bepaald door interventie. Zo is inmiddels ruim 170.000 ton boter via interventie en particuliere opslag tijdelijk uit de markt gehaald, terwijl een hoeveelheid van 185.000 ton aan mager melkpoeder is opgekocht. Prijsniveaus bij de toewijzing op de tenders worden min of meer stabiel gehouden. Geruststellend voor de markt de komende tijd is dat Brussel onlangs het voornemen heeft uitgesproken om deze vorm van interventie ook na de formele einddatum van 31 augustus te willen continueren.

Tekenen van een spoedig herstel dienen zich nog niet aan.

Positief is evenwel dat de melkaanvoer inmiddels de seizoensmatige piek heeft gepasseerd en dat de continue dalende melkprijzen mogelijk een verdere vermindering van de melkproductie zullen uitlokken.

Daarnaast zullen belangrijke exporteurs zoals Nieuw Zeeland, Australië en enkele Zuid Amerikaanse landen a.g.v. het aflopende productie seizoen aldaar de komende maanden minder dringend op de markt aanwezig zijn,waardoor de EU als een van de weinige aanbieders resteert.

Negatieve aspecten in dit verband zijn evenwel de oplopende voorraden, de stagnerende export ontwikkeling en de nog steeds aarzelende houding bij kopers. Met name de lagere US dollar koers zet de concurrentie positie van het exporterende bedrijfsleven onder druk. Daarnaast wordt de concurrentie verhevigd door aankondiging van de VS binnenkort weer exportsubsidies te gaan toekennen op haar belangrijkste export producten ( mager poeder, boter en kaas) Andere spelers zullen zich niet onbetuigd laten, waardoor het gevaar dreigt van een hernieuwde neerwaartse prijsspiraal op de wereldmarkt.

Een verdere verbetering van het prijsniveau zal afhangen van de mate waarin de melkproductie in de wereld zich zal aanpassen aan de verminderde vraag en van de algemene economische ontwikkelingen.

Prijsherstel zal dan waarschijnlijk moeizaam zijn gezien de opgebouwde voorraden.