OPMERKINGEN BIJ MELKPRIJSVERGELIJKING MEI 2009

MELKPRIJZEN

Gemiddeld zijn de berekende voorschot melkprijzen in mei 2009 € 24,10 per 100 kg standaardmelk. Ten opzichte van april 2009 is dit een stijging van € 0,36 en vergeleken met dezelfde maand vorig jaar een daling van € 8,63 per 100 kg melk ofwel 26,4%. De meeste ondernemingen hebben hun melkprijs verlaagd. Opvallend is de stijging van de Franse melkprijzen door gemaakte prijsaanbevelingen, waardoor het EU-gemiddelde stijgt.

Milcobel verlaagt de vet- en eiwitprijs waardoor de melkprijs deze maand lager is dan vorige maand. De onderneming heeft aangekondigd geen nabetaling over 2008 uit te betalen.

De Duitse zuivelondernemingen Alois Müller, Humana Milchunion als Nordmilch verlagen de basisprijs in mei met € 1,00 per 100 kg melk ten opzichte van voorgaande maand.

Hämeenlinnan Osuusmeijeri
Naar verwachting kan de melkprijs van het Finse Hämeenlinnan Osuusmeijeri komende maanden gaan dalen. Valio heeft namelijk aangekondigd per 1 juli de melkprijs te verlagen. De Finse marktleider geeft aan hiertoe gedwongen te zijn door de lage verkoopprijzen als gevolg van goedkope importen.

De gemaakte prijsafspraken in Frankrijk leiden tot hogere uitbetaalde melkprijzen. Bongrain doet dat via verhoging van de basisprijs en een premie van 60 eurocent per 100 liter. De gemiddelde melkprijs komt hierdoor uit op € 27,99. Danone betaalt in mei een hogere basisprijs en komt uit op € 26,90 per 100 kg melk. Sodiaal heeft deze maand de basisprijs eveneens verhoogd waardoor de gemiddelde melkprijs op € 26,06 per 100 kg melk uitkomt. De zuivelonderneming Lactalis verhoogt tenslotte de basisprijs en realiseert een melkprijs van € 26,52 per 100 kg melk. Hiermee komen de Franse ondernemingen boven het EU-gemiddelde uit.

Dairy Crest verlaagt de melkprijs deze maand met 0,50 pence per liter. De seizoensheffing is in mei hoger dan in april waardoor de melkprijs verder daalt. De zuivelonderneming heeft aangekondigd de basisprijs van Davidstow in juni gelijk te houden en in juli met 0,50 pence per liter te verlagen. Wel hebben de melkveehouders de garantie gekregen dat er geen verdere verlagingen zullen optreden tot en met oktober.
First Milk heeft in mei de melkprijs naar beneden bijgesteld met 1,00 ppl.

De Ierse zuivelonderneming Glanbia heeft aangekondigd geen nabetaling te doen over 2008.

FrieslandCampina houdt haar garantieprijs, net als vorige maand, stabiel en heeft aangekondigd deze in juni verlagen met € 1,00 per 100 kg melk.
DOC kaas heeft aangekondigd in juni haar vet- en eiwitprijs te verlagen. Door vervallen van de seizoensheffing volgende maand stijgt de melkprijs in juni ten opzichte van mei.

Recente prognoses betreffende de melkproductie voor het lopende seizoen 2009/10 gaan voor zowel Nieuw Zeeland als Australië uit van een stijging van 1 á 2%.

Export

De export ( incl.weiproducten) van Nieuw Zeeland had over de afgelopen 12 maandsperiode mei 2008/april 2009 een totale exportwaarde van NZ$ 9.905 miljard, 5% meer dan in de vergelijkbare periode 2007/2008. De totale export hoeveelheid daalde echter met 1,8% en bedroeg 1.690 miljoen ton. Gedurende de periode was echter sprake van een voortdurende vermindering van de export opbrengsten agv fors dalende wereldmarktprijzen na het topniveau van een jaar geleden. In de maand april 2009 bedroeg de exportwaarde NZ$ 769.4 million,ca 4,2% minder dan vorig jaar terwijl de uitgevoerde hoeveelheid van 197.600 ton ca 43% lager was dan april 2008. Nieuw Zeeland moet dus steeds meer tonnen exporteren om dezelfde opbrengst te kunnen realiseren. Prijzen staan nog onder druk. Daar de uitvoer meestal gedekt is door contracten die maanden geleden zijn afgesloten, kan de exportwaarde de komende tijd mogelijk nog verder dalen. Dit geldt des te meer nu de koers van de NZ dollar momenteel tegenover de meest andere concurrerende valuta stijgt.

Export van diverse zuivelproducten voor de periode mei 2008 /april 2009:

Product

Hoeveelheid (tonnen) % wijziging Totale waarde (milj NZ$) % wijziging Totale waarde
 (US$ per ton)
Mager melkpoeder 286.545 + 12.6 1254.6 - 4.6 2626
Kaas 187.357 - 11.4 1153.9 + 10.4 3695
Boter 232.077 - 2.8 1029.7 + 9.6 2660
Boterolie 122.458 + 11.2 649.0 + 33.2 3180
Vol melkpdr 602.492 - 6.6 3177.3 - 3.3 3164
Lactose 28.562 + 49.9 68.4 - 11.8 1436
Caseïne 42.513 - 16.0 603.8 + 15.3 8520
Caseinaten 28.353 - 9.2 425.7 + 16.1 9008

NZ$ = US$ 0,60 (may 2009)

Verenigde Staten

Door relatief hoge voederkosten en lage melkprijzen is de opbrengst van melk nog steeds ongunstig. Hierdoor stoten melkveehouders steeds meer vee af en gebruiken ook minder veevoeders. In mei jl bleek het aantal melkkoeien vanaf begin dit jaar met ca 60.000 afgenomen, waardoor het totale aantal ca 0,5 % minder dan een jaar geleden. Dit werd echter gecompenseerd door de in mei 0,6% hogere melkgift per koe. Voor eind juli zal in het kader van het CWT opkoopprogramma ca 103.000 koeien uit de markt zijn genomen. Gedurende de eerste helft van het jaar lag de all-in melkprijs ca 37% lager dan een jaar geleden.

Prijzen van zuivel producten verbeteren nauwelijks, alleen voor wei is de afzet wat beter. Vanaf $0,15/lb begin dit jaar is de prijs inmiddels gestegen naar ca $0,30/lb. (= ± € 475 per ton) Deze stijging voegt ca $0,85/cwt (= $0,018/kg) toe aan de Class III prijs voor melk, waardoor het gedeeltelijk de slechte kaasprijs compenseert. Hierdoor zal de Class III prijs voor juni waarschijnlijk uitkomen op ca $9,90/lb,(= € 15,60/kg) nauwelijks hoger dan de $9,82/lb voor mei.

De zwakke economie en de gedaalde export betekenen dat er meer melk is dan nodig. De voorraden van de meeste zuivelproducten nemen dan ook maandelijks toe. Het verlies aan exportmarkten is de belangrijkste reden voor de lage prijzen. USDA schat dat de zuivelexport, gerekend naar vet met 57% en gerekend naar eiwit met 25% zal afnemen. Dit vertaalt zich in een melkoverschot op de binnenlandse markt van ca 3 tot 4%. Rekening houdend met deze aspecten voorspelt de USDA een gemiddelde Class III melkprijs van $10,60 tot 11,00/lb (= ± € 16,80 - € 17,40/100 kg).

MARKTSITUATIE

Noteringen Nederland

€ per 100 kg

 

1 januari 2009 5 juli 2009 index trend

Boter

210 226

107,6

­

Vol melkpoeder

195 187

95,8

®

Mager melkpoeder

150 165

110,0

®

Weipoeder

39 43

102,5

®

Gouda kaas

± 310

± 275

88,7

¯

 

Huidige ontwikkeling

In Nederland is in de eerste 5 maanden van 2009 ruim 4,704 miljard kg melk afgeleverd aan fabrieken. Dat is ca 1% meer dan in dezelfde maanden vorig jaar. Het gemiddelde vet resp. eiwitgehalte over de geleverde hoeveelheid kwam uit op 4,47%, resp. 3,50% en was daarmee nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Wel blijkt het vetgehalte in de aangevoerde melk in de laatste maanden duidelijk te dalen.

Volgens de meest recente gegevens waren de melkleveranties t/m maart 2009 in de EU-27 met ca 1,2% gedaald tov dan de hoeveelheid afgeleverde melk in het eerste kwartaal van 2008.

Prijzen zijn langzamerhand gestabiliseerd en de markt lijkt rond de huidige niveaus verder te consolideren. De markt wordt in feite voornamelijk bepaald door interventie. Zo is inmiddels ruim 185.000 ton boter via interventie en particuliere opslag tijdelijk uit de markt gehaald, terwijl een hoeveelheid van 205.000 ton aan mager melkpoeder is opgekocht. Prijsniveaus bij de toewijzing op de tenders worden min of meer stabiel gehouden. Geruststellend voor de markt de komende tijd is dat Brussel onlangs het voornemen heeft uitgesproken om deze vorm van interventie ook na de formele einddatum van 31 augustus te willen continueren.

Onlangs herstelde de botermarkt enigszins. Langzaam calculeert de markt mogelijk een lichte verbetering van de vraag en aanbod factoren in. Er lijkt echter weinig ruimte voor verder opwaarts potentieel, gezien de ruim aanwezige ( interventie) voorraden en de stagnerende vraag.

Tekenen van een spoedig herstel dienen zich dan ook nog niet aan.

Positief is evenwel dat de melkaanvoer inmiddels de seizoensmatige piek heeft gepasseerd en dat de continue dalende melkprijzen mogelijk een verdere vermindering van de melkproductie zullen uitlokken.

Daarnaast zullen belangrijke exporteurs zoals Nieuw Zeeland, Australië en enkele Zuid Amerikaanse landen a.g.v. het aflopende productie seizoen aldaar de komende maanden minder dringend op de markt aanwezig zijn,waardoor de EU als een van de weinige aanbieders resteert.

Negatieve aspecten in dit verband zijn evenwel de oplopende voorraden, de stagnerende export ontwikkeling en de nog steeds aarzelende houding bij kopers. Met name de lagere US dollar koers alsmede problemen met exportkrediet verzekeringen zet de concurrentie positie van het exporterende bedrijfsleven onder druk. Daarnaast wordt de concurrentie verhevigd doordat de VS weer exportsubsidies zijn gaan toekennen op haar belangrijkste export producten ( mager poeder, boter en kaas) Andere spelers zullen zich niet onbetuigd laten, waardoor het gevaar dreigt van een hernieuwde neerwaartse prijsspiraal op de wereldmarkt.

Een verdere verbetering van het prijsniveau zal afhangen van de mate waarin de melkproductie in de wereld zich zal aanpassen aan de verminderde vraag en van de algemene economische ontwikkelingen.

Prijsherstel zal dan waarschijnlijk moeizaam zijn gezien de opgebouwde voorraden.