OPMERKINGEN BIJ MELKPRIJSVERGELIJKING AUGUSTUS 2009

MELKPRIJZEN

Gemiddeld zijn de berekende voorschot melkprijzen in augustus 2009 € 26,27 per 100 kg standaardmelk. Ten opzichte van juli 2009 is dit een stijging van € 0,76 en vergeleken met dezelfde maand vorig jaar een daling van € 9,00 per 100 kg melk ofwel 25,5%. De meeste zuivelondernemingen hebben hun melkprijs deze maand seizoensmatig licht verhoogd waardoor de gemiddelde melkprijs hoger is vergeleken met juli.

MARKTSITUATIE

Noteringen Nederland € per 100 kg

 

1 januari 2009 30 september 2009 index trend
Boter 210 267 127,0
Vol melkpoeder 195 228 117,0
Mager melkpoeder 150 185 123,3
Weipoeder 39 60 153,8
Gouda kaas ± 310 ± 260 83,9

 

Huidige ontwikkeling

In Nederland is tot en met augustus 2009 ruim 7,487 miljard kg melk afgeleverd aan fabrieken. Dat is ca 2,2% meer dan in dezelfde maanden vorig jaar. Het gemiddelde vet resp. eiwitgehalte over de geleverde hoeveelheid kwam uit op 4,34%, resp. 3,47% en was daarmee gelijk aan resp. 0,01% hoger dan vorig jaar.

Volgens de meest recente gegevens waren de melkleveranties t/m juli 2009 in de EU-27 slechts ca 0,08% lager dan de hoeveelheid afgeleverde melk in het eerste 7 maanden van 2008. Over de maanden april t/m juni ( superheffingsperiode)valt zelfs een toename van ca 1,5% t.o.v. april 2008 te constateren. Dit cijfer is wel geflatteerd door de melkstaking in Duitsland vorig voorjaar. Op dit moment neemt de melkaanvoer verder af.

Op de EU-markt is inmiddels mede a.g.v. aantrekkende zuivel grondstofprijzen op de wereldmarkt een kentering opgetreden en is een prijsherstel ingezet. Met name op de botermarkt, welke momenteel te kampen heeft met een zeer krappe beschikbaarheid aan melkvet, zijn de prijzen snel gestegen. Gezien de fors hogere roomprijs geven de producenten de voorkeur aan het direct verhandelen van room boven de productie van boter. Daarnaast zorgt de hogere prijs voor spotmelk hier en daar voor een beperktere grondstof voorziening bij de verwerkende industrie. Ook mager en vol melkpoeder zijn in een opwaartse trend terechtgekomen. De grotere koopbereidheid bij afnemers lijkt vooralsnog te duiden op een aanvulling van afgeslankte voorraden. Voor een voortzetting van deze positieve trendmatige ontwikkeling is echter een verder structureel herstel van de (consumenten)vraag noodzakelijk. Indicaties hiervoor ontbreken vooralsnog. Er lijkt echter weinig ruimte voor veel meer opwaarts potentieel, gezien de ruim aanwezige ( interventie) voorraden en de nog relatief lage exportvraag.

Inmiddels is er formele goedkeuring voor het continueren van de interventie tot en met februari 2010. Hierdoor wordt er voorlopig een stevig fundament onder de zuivelmarkt gelegd.

Ondertussen is ruim 83.000 ton boter via interventie uit de markt gehaald, terwijl meer dan 282.000 ton mager melkpoeder is opgekocht.

Een verdere verbetering van het prijsniveau zal afhangen van de mate waarin de melkproductie in de wereld zich zal aanpassen aan de verminderde vraag en van de algemene economische ontwikkelingen.