Toelichting melkprijzen oktober 2009

Gemiddeld zijn de berekende voorschot melkprijzen in oktober 2009 € 27,06 per 100 kg standaardmelk. Ten opzichte van september 2009 is dit een stijging van € 0,22 en vergeleken met dezelfde maand vorig jaar een daling van € 6,67 per 100 kg melk ofwel 19,8%. Hoewel de melkprijzen uit het dal klimmen ligt de gemiddelde melkprijs nog ruim onder het niveau van vorig jaar.

Productie

Rekening houdend met de lagere productie op het Noorder eiland ,die het totale productie cijfer met bijna 1,5% naar beneden haalt en de constant hogere melkaanvoer op het Zuider eiland,wordt de totale melkproductie in Nieuw Zeeland momenteel ca 0,5% boven vorig jaar geschat.Als voor de rest van het seizoen een normaal weerpatroon wordt aangehouden dan zal Nieuw Zeeland’s melkproductie ongeveer 1 a 1,5% hoger uitkomen dan het vorige seizoen.

De melkproductie in Australië laat voor de eerste 3 maanden van het seizoen een daling zien van ca 3,9% vergeleken met het vorige jaar. In september jl.was de productie, vergeleken met een jaar eerder zelfs 7,2% lager.
De totale productie wordt voor het lopende seizoen 2009/10 geschat op ca 9 miljard liter oftewel een daling van 4% t.o.v. verleden jaar.

Markt

Fonterra heeft onlangs haar prognose over de melkprijs voor het lopende seizoen 2009/10 aangepast tot NZ$ 6.05 per kg melkdroge stof (=± € 23,90/100 kg melk* ), dit is een verhoging van 95 cent t.o.v.de vorige prognose van $5.10 per kgMS van eind september.
De $ 6,05 bestaat uit een basisprijscomponent die met $1,10 verhoogd is tot $ 5,70 per kgMS en een toegevoegde waarde component,die met 15 cent verlaagd is,van $0,50 naar $0,35 per kgMS.
Met terugwerkende kracht is de melkprijs in het melkprijsoverzicht tot en met juni aangepast van 5,10 NZ dollar naar 6,05NZ dollar per kg melkdroge stof. De berekende melkprijs van Fonterra is voor de maand oktober € 22,93, € 4,56 hoger vergeleken met vorige maand.

Fonterra voorzitter, Henry van der Heyden zei dat de herziene prognose een afspiegeling is van groeiende vertrouwen dat de onderneming heeft in de recente stijging van de internationale zuivel prijzen;tegelijkertijd aangevende dat het herstel van de consumenten vraag en de globale economische situatie nog erg broos blijft.
De markten in Azië en het Midden Oosten blijven nochtans vast gestemd.
De opwaartse prijstrend lijkt echter aan kracht te verliezen, waardoor de mogelijkheid bestaat dat de grondstoffen prijzen dicht tegen hun piek liggen, voor boter(vet) is deze mogelijk al overschreden.
De 15 cent verlaging van de toegevoegde waarde component is toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van de kaas en caseïne producten, die vaak met enige vertraging de gangbare prijzen van de melkpoeders, waarop Fonterra’ s basis melkprijs is gebaseerd, volgt. Als Fonterra voor deze producten geen gelijkwaardige opbrengstprijs weet te realiseren, zal het verschil ten koste gaan van dewinst. Vandaar dat deze component (Value Return or Distributable Profit ) met 15 cent is verlaagd.

Tenslotte blijft de waarde van de NZ Dollar, welke momenteel ca 72 US cents noteert en ook volledig in de nieuwe prognose is verwerkt, een reden van zorg.

Het herstel van de melkprijs en de marktprijs van zuivelproducten lijkt momenteel geleidelijk door te zetten.
De kaasmarkt is vaster, de kaasprijs (cheddar in bolkvorm) steeg recentelijk naar een niveau van $ 1,60 /lb (=± $ 3525/ton). De huidige interventie prijs bedraagt $ 1,13. De boterprijs liet een aanzienlijke stijging zien van $ 1,35 eind oktober naar een niveau van $ 1,52lb. (=± $ 3350/ton) eind november, hetgeen ca 45% boven de huidige interventie prijs van $ 1,05 ligt.
Weipoeder werd verhandeld tussen $0.35 tot $0.37/lb, terwijl de mager melkpoederprijs opliep naar $1,40/lb,hetgeen ruim 75% boven het huidige interventie niveau van $0.80/lb ligt.
Hierdoor verbeterde de zgn Class III prijs voor melk van $ 11,20 in augustus tot een niveau van $12,11 in september en $12,82 voor oktober, het hoogste niveau van het jaar. Er zijn echter nog ruime voorraden aanwezig.
Export vooruitzichten zijn aan het verbeteren en ook de wereldmarktprijzen trekken verder aan. Tegen deze achtergrond zijn de export subsidies de laatste tijd fors gedaald. Voor mager melkpoeder wordt helemaal geen export bonus meer gegeven. Eenzelfde beeld is in de EU te zien,waar de export subsidies recentelijk zijn afgeschaft.

MARKTSITUATIE

Noteringen Nederland € per 100 kg
1 januari 2009 5 december 2009 index trend
Boter 210 338 161,0
Vol melkpoeder 195 258 132,2
Mager melkpoeder 150 220 146,7
Weipoeder 39 68 174,4
Gouda kaas ± 310 ± 270 87,0

Huidige ontwikkeling

In Nederland is tot en met oktober 2009 ruim 9,269 miljard kg melk afgeleverd aan fabrieken. Dat is ca 2% meer dan in dezelfde maanden vorig jaar. Het gemiddelde vet resp. eiwitgehalte over de geleverde hoeveelheid kwam uit op 4,34%, resp. 3,47% en was daarmee gelijk aan resp. 0,01% lager dan vorig jaar.

In de EU-27 lag de melkaanvoer over de periode januari – augustus 2009 0,2% onder het niveau van dezelfde periode vorig jaar. In de periode april-aug. 2009 is er daarentegen ruim 1% meer gemolken, met name in Duitsland ( waar de stijging mede veroorzaakt werd door de leveringsstop in 2008), Nederland, België, Polen en Zweden, maar ook in Finland, Oostenrijk en Italië.
Met name in Frankrijk (-5%), maar ook in het Verenigd Koninkrijk, en de meest Oost –Europese landen (m.u.v. Polen) verminderde het productie volume.

Zowel op de wereldmarkt als in de EU is de marktprijs voor zuivelproducten is de laatste maanden duidelijk gestegen. Er zijn dan ook signalen, die wijzen op een toenemende vraag en grotere koopbereidheid. Daarnaast valt tot nu toe slechts een beperkte groei van de wereldwijde melkproductie waar te nemen. Wel wordt zo langzamerhand aangenomen dat de prijsstijging op zijn eind loopt. Hoewel de prijzen over het algemeen veerkracht tonen en mogelijk tot aan het einde van het eerste kwartaal 2010 rond de huidige niveaus zullen stabiliseren,lijkt het opwaarts momentum langzaam te verdwijnen.Bij de laatste Fonterra tender werd nog slechts een lichte prijsstijging van melkpoeder (+4%)r genoteerd,terwijl de prijs van melkvet met 8% daalde

Tot nu toe heeft het prijsherstel voornamelijk het karakter van een aanbod gedreven ontwikkeling. Dit geldt met name voor de EU botermarkt, die te kampen heeft met een zeer krappe beschikbaarheid van melkvet, hetgeen de marktprijzen van boter en room fors heeft opgejaagd. Ook de melkpoeder is vooralsnog prijshoudend. De kaasprijs klimt momenteel voorzichtig uit het dal.
De grotere koopbereidheid bij afnemers lijkt vooralsnog te duiden op een aanvulling van afgeslankte voorraden. Voor een voortzetting van de huidige positieve ontwikkeling is echter een verder structureel herstel van de (consumenten)vraag noodzakelijk. Indicaties hiervoor ontbreken vooralsnog.
Daarnaast kunnen de ruim aanwezige ( interventie) voorraden het opwaarts prijspotentieel voor de korte termijn beperken. In dit verband is het in korte tijd schrappen van alle export restituties een signaal.