Toelichting melkprijzen december 2009

 

Gemiddeld zijn de berekende voorschot melkprijzen in december 2009 € 27,75 per 100 kg standaardmelk. Dit is iets lager dan november 2009,maar vergeleken met dezelfde maand vorig jaar een daling van € 3,02 per 100 kg melk ofwel 9,8 %.

Alleen Arla en de Nederlandse ondernemingen DOC Kaas en FrieslandCampina hebben in december hun melkprijzen verhoogd. Beide Nederlandse ondernemingen hebben overigens ook aangekondigd in het nieuwe jaar de melkprijzen te gaan verlagen. De melkprijzen van Milcobel en de Duitse ondernemingen zijn ongewijzigd gebleven. Glanbia heeft in oktober en november respectievelijk € 1,50 en € 5,50 per 100 kg seizoenstoeslag uitbetaald. Dit is met terugwerkende kracht verwerkt in de melkprijsvergelijking. De melkprijzen van de overige zuivelondernemingen in de LTO melkprijsvergelijking zijn gedaald door veelal seizoensmatige aanpassing.
Door toedoen van de wisselkoers is de melkprijs van Fonterra gestegen. De melkprijs van de Verenigde Staten is ook iets gestegen.


Na het hoogste niveau in 2008 is de gemiddelde voorschotmelkprijs in 2009 gedaald naar het laagste niveau sinds de start van de LTO Internationale Melkprijsvergelijking in 1999. De gemiddelde berekende voorschotmelkprijs van alle 16 Europese ondernemingen (exclusief Granarolo) is met 23% gedaald naar € 26,50 per 100 kg standaardmelk.

Naast de beperkte melkprijsdaling van het Finse Hämeenlinnan Osuusmeijeri vallen de relatief geringe melkprijs dalingen in Frankrijk en Groot Brittannië op. Mede door de zogenaamde nationale aanbevelingen zijn de melkprijsdalingen in Frankrijk beperkt gebleven tot gemiddeld 17%.

Opvallend is dat de berekende melkprijzen van de Engelse zuivelondernemingen minder dan gemiddeld zijn gedaald. Bovendien zijn deze prijzen uitgedrukt in nationale valuta nog veel minder gedaald, omdat het Britse Pond in 2009 met bijna 11% in waarde is gedaald ten opzichte van de euro.

De Ierse zuivelondernemingen zijn het meest gedaald met ruim 30%.

En de Nederlandse en Duitse ondernemingen en Milcobel zijn ook meer dan gemiddeld gedaald met een daling van tussen de 25-30%.

Vooral de hoogte van de melkprijs van Dairy Crest is opvallend. Na het Finse Hämeenlinnan Osuusmeijeri en de Franse zuivelondernemingen is de berekende melkprijs van deze onderneming de hoogste op de ranglijst. Overigens is de waardedaling van het Britse Pond ook een verklaring voor de relatief betere Britse melkprijzen, omdat hierdoor de Britse markt minder aantrekkelijk is voor buitenlandse concurrenten. Daarnaast heeft de dalende melkproductie en het relatief grote aandeel consumptiemelk de Britse zuivelmarkt beschermd tegen de zeer grote prijsfluctuaties elders in Europa. De melkprijs van Dairy Crest geldt voor de leveranciers aan de kaasfabriek Davidstow. Mede door de krappere cheddar markt in 2009 behoort deze melkprijs in 2009 tot de hoogste in het Verenigd Koninkrijk.

Door de sterke daling van de voorschot melkprijzen van de Ierse, Nederlandse, Duitse ondernemingen en Milcobel komt hun 2009 melkprijs onder het EU gemiddelde uit. Voor Arla Foods en FrieslandCampina is de voorschotmelkprijs niet de definitieve melkprijs over 2009. Leden melkleveranciers ontvangen nog een nabetaling afhankelijk van het bedrijfsresultaat. De hoogte hiervan wordt pas over enkele maanden bekend. Hetzelfde geldt voor DOC Kaas.

Oceanië

Productie

De melkproductie is in Oceanië seizoensmatig op de terugweg. In Nieuw Zeeland drukken weersinvloeden hun stempel op de melkaanvoer.

Rekening houdend met een tot nu toe ca 2% lagere productie op het Noorder eiland en een ca 3% hogere melkaanvoer op het Zuider eiland, verwacht Fonterra voor het lopende seizoen, eindigende mei as, ca 0,8% minder melk op te halen.

De melkproductie in Australië liet voor november een daling noteren van 6,8% tov november 2008. In september jl.was de productie, vergeleken met een jaar eerder zelfs 7,2% lager.

De totale productie blijft tot nu toe voor het lopende seizoen 2009/10 met ca 5,4% achter bij vorig seizoen..

Melkprijs

De melkprijs van Fonterra is ten opzichte van november door toedoen van de wisselkoers iets gestegen.

 

Verenigde Staten

In december kwam de melkproductie in totaal uit op 14,6 miljard lbs (=± 6,6 miljoen ton), ruim 0,8% minder dan in december 2008.

Het aantal melkkoeien daalde en bedroeg 8,31 miljoen stuks oftewel ca 206000 stuks minder ( - 2,4%) dan december 2008.

In 2009 bedroeg de totale melkproductie 189,3 lbs (=± 85,9 miljoen ton),ca 0,4 % lager dan in 2008.Voor 2010 voorspelt USDA een 0,5% lagere productie van 188,4 lbs.

Aangenomen wordt dat de totale melkveestapel gedurende het jaar een bescheiden krimp zal laten zien van 9,2 miljoen naar 9 miljoen melkkoeien. Daarentegen zal de productie per koe met ca 1,9% vrij fors toenemen. Dit is het gevolg van de te verwachte lagere veevoeder prijs en de samenstelling van de sinds 2009 sterk uitgedunde veestapel die uit jongere en meer productieve dieren bestaat.

Tegen het eind van 2009 lieten de melkprijzen een goed herstel zien. De zgn. all in melkprijs, die in juni/juli een bodem bereikte van $11.30 herstelde zich naar $16.30 in december.

De gemiddelde all in melk prijs daalde ca 30% en bedroeg over 2009 $12.79 tegenover $18.29 in 2008.

Zoals gebruikelijk zakt het prijsniveau van boter en kaas na de kerstperiode enigszins terug.

Eind december kwam de kaasprijs (cheddar in bolkvorm) uit op $ 1,41 /lb om in januari geleidelijk naar een niveau van $ 1,48 /lb (=± $ 3260/ton) te herstellen.

De huidige interventie prijs bedraagt $ 1,13. (=± $ 2490/ton). In december 2008 was de prijs met ca $ 1,865/lb nog 20 % hoger.

De boterprijs daalde naar $1.3275 (=± $ 2925/ton) eind december, maar won weer aan kracht in januari en steeg naar een niveau van $ 1,52/lb. (=± $ 2925/ton). Dit niveau hield niet lang stand, inmiddels is de markt weer op zijn retour en terug op het niveau van eind december. Vorig jaar lag de prijs in december 14% lager rond een niveau van $ 1,14/lb.

De huidige interventie prijs bedraagt $ 1,05. (=± $ 2313/ton).

Een lagere productie en hernieuwde exportvraag ondersteunen momenteel de hogere boterprijs.

Weipoeder werd verhandeld tussen $0.35 tot $0.40/lb, terwijl de meest recente mager melkpoederprijs schommelt rond $1,22/lb (=± $ 2690/ton),hetgeen ruim 52% boven het huidige interventie niveau van $0.80/lb ligt (=± $ 1762/ton).

Indien het herstel van de economische groei doorzet, kan zowel de binnenlandse als export vraag verder toenemen en dit zou dan tezamen met een lagere productie prognose aanleiding kunnen zijn voor een meer positieve prijsontwikkeling in 2010.

Voor 2010 wordt de all-in melkprijs geschat op een niveau van $16.20 tot $17.00 per cwt ( =± € 25,50/100 kg gemiddeld)

MARKTSITUATIE

€ per 100 kg
Noteringen Nederland
  1 januari 2009 5 februari 2010 index trend
         
Boter 315 293 93,0 ¯
Vol melkpoeder 252 239 94,8 ¯
Mager melkpoeder 203 195 96,0 ¯
Weipoeder 70 67 95,7 ¯
Gouda kaas ± 290 ± 290 93,5 ®

 

 

Markt commentaar

In Nederland is in kalenderjaar 2009 ruim 11,085 miljard kg melk afgeleverd aan fabrieken. Dat is ca1,4% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Het gemiddelde vet resp. eiwitgehalte over de geleverde hoeveelheid kwam uit op 4,36%, resp. 3,47% en was 0,01%, resp. 0,02% lager dan vorig jaar.

In de EU-27 lag de melkaanvoer over de periode januari – oktober 2009 bijna 2% onder het niveau van dezelfde periode vorig jaar. Ook in de periode april–oktober 2009 is er ruim 2% minder gemolken.

Gedurende het laatste kwartaal van 2009 was er, zowel op de wereldmarkt als in de EU, sprake van een snelle opwaartse prijstrend. Hoewel de markt na de kerstperiode gewoonlijk licht terugvalt is de start van het nieuwe jaar erg moeizaam en blijft de handelsactiviteit gering. Marktpartijen zijn veelal terughoudend en onzeker over het toekomstige prijsverloop. De opgaande lijn in de prijsontwikkeling is dan ook tot staan gebracht. Met het oog op de seizoensmatige toename van de melkproductie in het voorjaar en de geringe exportvraag vreest menigeen toenemende prijsdruk voor de komende maanden.

Met name bij de producten boter en melkpoeder manifesteert zich geleidelijk aan druk op het te realiseren prijsniveau, maar ook bij kaas is de opgaande prijstrend inmiddels verlaten.

Ook op de internationale markten zijn sinds begin dit jaar de marktprijzen licht aan het dalen.

Bij de laatste Fonterra tender van begin februari – een graadmeter voor de huidige prijsontwikkeling op de internationale zuivelmarkt– daalde de prijs van boterolie gemiddeld met 8% en werd voor melkpoeder slechts een lichte prijsdaling (-1,6%) genoteerd.

Tot nu toe heeft het prijsherstel voornamelijk het karakter van een aanbod gedreven ontwikkeling. Een consolidatie op het huidige niveau is mogelijk.

Veel zal de komende maanden echter afhangen van de mate waarmee de melkproductie in met name de EU en USA zal reageren op het snelle prijsherstel van de laatste maanden van 2009.

Wil het herstel een nog meer solide basis krijgen, dan zal ook de (consumenten)vraag structureel moeten toenemen.