OPMERKINGEN BIJ MELKPRIJSVERGELIJKING FEBRUARI 2010

MELKPRIJZEN

Gemiddeld zijn de berekende voorschotmelkprijzen in februari 2010 € 28,00 per 100 kg standaardmelk. Dit is een daling van € 0,51 per 100 kg vergeleken met vorige maand. Gemiddeld zijn de melkprijzen nog € 0,85 ofwel 2,9% lager vergeleken met februari vorig jaar. Deze maand typeren de gemiddelde melkprijzen van de verschillende Europese zuivelondernemingen zich door grote onderlinge verschillen.

De melkprijs van FrieslandCampina daalde in februari met € 1,40 per 100 kg melk door verlaging van de vet- en eiwitprijs. In maart zal de melkprijs verder dalen doordat seizoensheffing van € 2,30 per 100 kg melk wordt toegepast.
Op 17 maart heeft FrieslandCampina de jaarresultaten over 2009 bekend gemaakt evenals de prestatietoeslag. De nabetaling is nog niet verwerkt in de melkprijzen.

De uitbetaalde melkprijs van DOC Kaas daalde in februari met € 0,95 per 100 kg melk ten opzichte van de januari melkprijs. De onderneming heeft aangekondigd dat de melkprijs in maart ongewijzigd zal blijven.

Door aanpassing van de vet- en eiwitprijs van de Belgische zuivelonderneming Milcobel steeg de melkprijs deze maand ten opzichte van januari met ruim 50 eurocent per 100 kg melk.

Alle Duitse ondernemingen houden de melkprijs ongewijzigd ten opzichte van vorige maand.

Deze maand dalen de melkprijzen van alle Franse ondernemingen, dit is een terugkerend seizoenseffect.

De melkprijs van de onderneming Dairy Crest steeg enkel door toedoen van de wisselkoers. De Engelse onderneming heeft aangekondigd de prijs in maart ook ongewijzigd te houden. Vanaf juli 2009 is de melkprijs ongewijzigd gebleven.
First Milk heeft deze maand de melkprijs met 0,25 ppl verhoogd daarnaast had ook de wisselkoers een effect in de stijging van de melkprijs.

De melkprijs van het Deense Arla blijft vrijwel ongewijzigd deze maand ten opzichte van januari.
De januari melkprijs van het Finse Hämeenlinnan Osuusmeijeri is bijgewerkt in de melkprijsvergelijking. Aanpassing van een lagere seizoenstoeslag zorgt voor een daling van de februari melkprijs ten opzichte van vorige maand van het Finse Hämeenlinnan Osuusmeijeri. Met deze daling zit de Finse melkprijs weer op een gemiddeld niveau van het afgelopen 10 jaar.

De Ierse ondernemingen Glanbia en Kerry verhoogden hun melkprijs in februari.

De Italiaanse basisprijs staat vast voor het eerste kwartaal van dit jaar, waardoor de melkprijs in februari ongewijzigd blijft.

De melkprijs van Fonterra is ten opzichte van januari door toedoen van de wisselkoers iets gestegen.

In februari was de melkproductie in USA ruim 13,6 miljard lbs (=± 6,2 miljoen ton), ruim 0,1% meer dan in februari 2009.Dit was de eerste stijging sinds juni vorig jaar. In januari jl. werd nog 0,5% minder geproduceerd. Er waren in februari 8,3 miljoen melkkoeien, 168.000 stuks minder dan een jaar geleden. Sinds de laatste 2 maanden neemt de veestapel echter weer toe. Vanaf begin dit jaar worden er t.o.v. een jaar geleden minder koeien geslacht.

In januari schatte de USDA nog dat de melkproductie in 2010 met 0,7% zou afnemen, maar in maart jl. werd die prognose herzien in een lichte toename.
De wat hogere melkprijs in combinatie met de iets gedaalde voerkosten kan de productie per koe verder doen stijgen.In februari 2010 lag deze al 2,3% boven een jaar geleden, hetgeen de hogere productie voor die maand verklaart.
Tegen deze achtergrond is het niet erg waarschijnlijk dat de melkprijs op korte termijn verder zal toenemen. Overigens ligt de melkprijs momenteel op een relatief goed niveau. Dit kan geïllustreerd worden aan de hand van de beschikbare data.
Terugkijkend op 10 jaar melkprijsvergelijking ligt de Amerikaanse klasse III melkprijs deze maand namelijk boven februari gemiddelde.
Tot nu toe wordt deze zgn. Klasse III prijs van melk voor heel 2010 geschat op ca $ 14.45/lb and de all-in melkprijs op ca $ 16.20.
Voor 2009 bedroegen deze prijzen gemiddeld $ 11.36/lb, resp.$ 12.81/lb.

MARKTSITUATIE

Noteringen Nederland € per 100 kg
1 januari 2010 31 maart 2010 index trend
Boter 315 287 91,1

®

Vol melkpoeder 252 243 96,4

®

Mager melkpoeder 203 204 100,5

®

Weipoeder 70 63 90,0

¯

Gouda kaas ± 290 ± 285 93,5

®

 

Markt commentaar

Over het kalenderjaar 2009 werd in Nederland in totaal 11,08 miljard kg melk afgeleverd, hetgeen 1,4% meer was dan in 2008. In de maand januari 2010 kwam de geleverde hoeveelheid uit op 968,5 miljoen kg melk, ca 0,5% minder dan in hetzelfde tijdvak van vorig jaar. Het gemiddelde vetgehalte over de in januari geleverde hoeveelheid kwam uit op 4,57% en was daarmee 0,02% hoger dan vorig jaar, terwijl het eiwitgehalte met 3,53% ruim 0,03% punt lager was.

Vanaf het begin van het lopende quotumjaar 2009/10 (april 2009 t/m januari 2010) werd 1,7% meer melk afgeleverd.

Volgens de meest recente gegevens waren de melkleveranties in het kalenderjaar 2009 in de EU-27 ca 0,6% lager dan de hoeveelheid afgeleverde melk in 2008. Indicaties voor de maand januari 2010 laten voor de gehele EU een verdere productie krimp zien van ca 2,4%,vergeleken met januari 2009. Hier zal ongetwijfeld het extreme winterweer aan ten grondslag hebben gelegen. Daarnaast telde de veestapel eind vorig jaar ca 2,2% minder melkkoeien dan een jaar geleden. In de contingentsperiode april–december 2009 was de EU-aanvoer 0,2% minder.

Na een aarzelend begin van het nieuwe jaar lijkt sinds kort sprake van een licht verbeterd marktsentiment. Na de recente terugval in de prijsniveaus gaat de markt nu uit van verdere stabilisatie. Het feit dat in de EU zowel de prijs van room als die van ondermelkconcentraat de laatste weken in prijs zijn opgelopen, wijst erop dat de markt voor de korte termijn iets vaster tendeert. Daarnaast is de voorraadpositie bij producenten niet al te ruim, waardoor de markt redelijk schoon is.

Daarbij is de melkaanvoer lager dan verwacht. Bovendien is het wegzakken van de koers van de euro ten opzichte van de dollar gunstig voor de exportpositie van Europa. Voorlopige exportcijfers over de maand januari laten,vergeleken met dezelfde maand in 2009 voor de EU als geheel een herstel zien.Een nieuwe aanvraag uit Algerije voor de levering van melkpoeder zorgde in dit opzicht ook voor een positieve impuls.

Dat sprake is van enige stabilisatie is ook terug te zien op de internationale markten. Begin februari was bij de Fonterra veiling - een graadmeter voor de huidige internationale prijsontwikkeling - al sprake van een lichte kentering, toen deze nog slechts een lichte neerwaartse prijsbeweging liet zien. Dit werd in de markt als positief signaal opgevat. De veiling begin maart bevestigde dit beeld, met een afgenomen daling voor de prijs van botervet (-5,4%) en een lichte stijging van die voor niet-mager melkpoeder (+0,8%). Ook het prijssignaal voor mager melkpoeder was stabiel tot licht positief.

Tot nu toe heeft het prijsherstel voornamelijk het karakter van een aanbod gedreven ontwikkeling gehad. De geringe voorraadpositie bij producenten en de over het algemeen korte dekking bij kopers maken de markt evenwel extra prijsgevoelig en hebben als bijkomend effect dat een licht lagere melkproductie cq licht aantrekkende vraag een forse prijsreactie kan ontketenen.